Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop, verkoop en leveringen van alle zaken die door BUD Holland BV, hierna te noemen “BUD Holland”, in de handel worden gebracht.
 2. Mits anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden door BUD Holland uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing van koper naar haar algemene (inkoop)voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Voor werkzaamheden en leveringen waarvoor naar hun aard en omvang door ons geen offerte c.q. orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur/leveringsbon als opdrachtbevestiging beschouwd, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van een aanbod door de koper, e.e.a. op een voor een bepaalde zaak in de onderhavige branche gebruikelijke wijze.

Artikel 3: Koop

Mits anders overeengekomen kan een koop eerst dan tot stand komen nadat de kredietwaardigheid van de klant is aangetoond middels een dekking bij de Nederlandse Kredietverzekerings Maatschappij. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet zijn ten laste van BUD Holland.

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijs komt tussen BUD Holland en de koper in onderling overleg tot stand.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is een prijs exclusief B.T.W., in Euro en exclusief transportkosten.
 3. BUD Holland is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op druk- of schrijffouten.
 4. Wanneer niet kan worden vastgesteld welke prijs BUD Holland en de koper zijn overeengekomen is de koper een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door BUD Holland ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijs.

Artikel 5: Plaats en wijze van levering

 1. De levering vindt plaats door de aflevering van de zaken op het bedrijf van BUD Holland aan de koper of aan een derde die de zaken in opdracht van de koper afhaalt, tenzij overeengekomen is dat het vervoer door vanwege BUD Holland of een derde zal geschieden.
 2. Wanneer het vervoer naar het bedrijf van de koper of een derde door of vanwege BUD Holland geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van de aflevering van de zaken op het bedrijf van de koper of van een derde.
 3. Wanneer de zaken door of vanwege BUD Holland voor de koper worden opgeslagen bij BUD Holland of een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.
 4. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Het tijdstip van afleveren

 1. Tenzij anders is overeengekomen vindt de aflevering in geval de zaken bij BUD Holland worden afgehaald door de koper of een derde plaats binnen 24 uur nadat de overeenkomst tussen BUD Holland en de koper tot stand is gekomen met inachtneming van het feit dat de tijden van aflevering maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur ’s morgens tot 16.45 uur ’s avonds zijn.
 2. Wanneer niet het uur van aflevering is overeengekomen zal de aflevering plaats vinden tussen 7.45 uur ’s morgens tot 16.45 uur ’s avonds.
 3. Wanneer het vervoer naar het bedrijf van de koper door of vanwege BUD Holland geschiedt, vindt de aflevering plaats binnen de aflevertijd zoals die door BUD Holland aan de koper is medegedeeld en anders binnen de aflevertijd die op grond van het gebruik tussen BUD Holland en de koper bekend mag worden geacht.

Artikel 7: Risico

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk vier weken na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek van enige korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Indien de in lid 1 genoemde termijn is verstreken is de koper een boeterente verschuldigd van 1% per maand. Voorts heeft BUD Holland het recht de buitengerechtelijke incassokosten bij de koper te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten worden daarbij gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van BUD Holland de werkelijk kosten te vorderen voor zover deze hoger zijn.
 3. De in lid 1 gestelde betalingstermijn geldt slechts indien het totaal van de openstaande vordering van BUD Holland op de koper, inclusief de te leveren zaken, het bedrag van de kredietwaardigheid zoals vastgesteld onder artikel 3 niet overtreft.

Artikel 9: Tekortkoming in de nakoming

 1. De afgeleverde zaak wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
 2. ndien een zaak naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de koper gehouden dit aan BUD Holland telefonisch te melden en wel zo spoedig mogelijk na het ontdekken van het gebrek of nadat de koper het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering. De melding moet schriftelijk aan BUD Holland worden bevestigd.
 3. De betreffende partij zaken dient in zijn geheel aanwezig te blijven totdat BUD Holland de zaken heeft bezichtigd of BUD Holland aan de koper te kennen heeft gegeven geen prijs op bezichtiging te stellen.
 4. Indien BUD Holland de zaken wenst te (doen) bezichtigen is zij gehouden dit binnen 6 uur na de in lid 2 genoemde melding aan de koper mede te delen, waarbij de uren tussen 17.45 uur “s avonds en 7.45 uur ’s morgens alsmede de weekeinden en feestdagen niet meetellen.
 5. De bezichtiging zelf dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, rekening houdend met de aard en de bederfelijkheid van de zaken en uiterlijk binnen 6 uur na de in lid 4 genoemde mededeling, waarbij de uren tussen 17.45 uur ’s avonds en 7.45 uur ’s morgens alsmede de weekeinden en feestdagen niet meetellen.
 6. De koper is te allen tijde gehouden zorgvuldig voor het behoud van de zaken te zorgen
 7. Indien een reclame ongegrond wordt bevonden houdt BUD Holland zich het recht voor de door BUD Holland gemaakte kosten bij de koper in rekening te brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid BUD Holland

 1. BUD Holland is, buiten geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet- c.q. niet tijdige nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken.
 2. BUD Holland is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en/of winstderving.

Artikel 11: Ontbinding en aansprakelijkheid koper

 1. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen tegenover BUD Holland voldoet zal koper in gebreke zijn.
 2. Als de koper in gebreke is met de voldoening van enige verplichting heeft BUD Holland het recht elke verdere levering op te schorten.
 3. Voorts is BUD Holland in zodanig geval bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en is koper aansprakelijk voor alle door BUD Holland geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst, geleden verlies, productschade, transportkosten, commissie en andere daarmee samenhangende kosten en renten.

Artikel 12: Oogstvoorbehoud

Mits anders overeengekomen geschieden alle overeenkomsten van BUD Holland van agrarische producten onder oogstvoorbehoud. Wanneer en gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft BUD Holland het recht de door BUD Holland verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet BUD Holland dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. BUD Holland is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BUD Holland geleverde zaken blijven eigendom van BUD Holland totdat de koper alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door BUD Holland aan de koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, volledig heeft voldaan.
 2. Door BUD Holland geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is BUD Holland gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 4. Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht BUD Holland hiervan zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval het eigendomsrecht niet of niet meer uitgeoefend kan worden, behoudt BUD Holland zich een stil pandrecht voor op alle geleverde goederen tot zekerheid van al hetgeen BUD Holland uit welken hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

DEZE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM