Privacyverklaring

Voor onze zakelijke relaties, sollicitanten en websitebezoekers

Wij verwerken privacygevoelige gegevens van onze zakelijke relaties, sollicitanten en websitebezoekers in het kader van onze dienstverlening en sollicitaties of een bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens en doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de dienst die wij aan u leveren.

Persoonsgegevens dienstverlening

Wij bieden een breed scala aan diensten aan op het gebied van importeren van exotisch fruit, exotische groenten en andere specialiteiten, waardoor u voor veel zaken bij ons terecht komt.

In dat kader wissen wij onderling persoonsgegevens met u uit. Wij verwerken de gegevens die u gedurende onze zakelijke relatie aan ons verstrekt, waartoe u ons toegang verleent of die wij op een andere wijze verkrijgen van derden.

Dit kunnen naast uw persoonsgegevens, ook persoonsgegevens zijn van uw eigen zakelijke relaties (waaronder: eventuele werknemers, afnemers, leveranciers, vervoerders of zzp’ers).

Deze gegevens zijn onder meer:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • contactgegevens en naam en functie van contactpersoon;
 • identificatiegegevens, waaronder BSN en paspoortnummer (voor zover nodig).

In voorkomende gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Het doel waarvoor we deze persoonsgegevens gebruiken leggen wij vast in de overeenkomst met u. Als u ons een aanvullende opdracht verstrekt, gebruiken wij hiervoor de gegevens waarover wij op grond van de oorspronkelijke overeenkomst al beschikken. Als u ons opdracht verstrekt om direct vanuit een land buiten de Europese Unie een order rechtstreeks aan u te verzenden, dan zullen wij voor zover nodig persoonsgegevens aan onze relatie doorgeven, om uitvoering te geven aan de tussen ons bestaande overeenkomst van opdracht.

Als wij persoonsgegevens om andere redenen dan op uw verzoek willen verwerken, zullen wij uw toestemming hiervoor vragen. Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens verwerken (bewaren) om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en/of in verband met een gerechtelijke procedure.

Persoonsgegevens sollicitatie

Wanneer u bij ons solliciteert, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • foto;
 • cv en motivatie.

Bovenstaande gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen, namelijk om te beoordelen of u een geschikte kandidaat voor de functie bent en om u op de hoogte te houden van de sollicitatieprocedure. Als u ons hiervoor toestemming verleent, kunnen wij uw gegevens voor een langere periode bewaren. Op die manier kunnen wij u benaderen als er een vacature vrij komt.

Persoonsgegevens website en nieuwsbrief

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij – afhankelijk van de gegevens die u zelf invult, door bijvoorbeeld het invullen van ons contactformulier – de volgende gegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Bovenstaande gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen, bijvoorbeeld:

om u door middel van periodieke nieuwsbrieven te informeren over acties en aanbiedingen;

 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen; en
 • om (op individueel niveau) onze website en onze online dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. U kunt het gebruik van cookies weigeren via uw browserinstellingen. In dat geval kan het wel zo zijn dat niet alle functionaliteiten van deze website beschikbaar blijven. Voor volledige informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.

Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen waarmee u kunt aangeven geen interesse meer te hebben in onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens, of dat zij die zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen op grond van de privacywetgeving zullen naleven.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik, of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen en verwerken. Wij houden hierbij rekening met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij zorgen ervoor dat eventuele verwerkers ook de nodige beveiligingsmaatregelen hanteren.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden, die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens, tot geheimhouding.

Inzage, wijzigen en wissen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u deze gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en laten verwijderen. U heeft in dat kader de volgende rechten:

 • recht op inzage: het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u bewaren;
 • recht op wijziging: het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen/verbeteren;
 • recht op wissen: het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • recht op overdraagbaarheid: het recht om uw persoonsgegevens (digitaal) over te laten dragen;
 • recht op beperking van de verwerking: het recht om in bepaalde gevallen het gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u een e-mail sturen naar r.vandenberg@bud.nl. Binnen vier weken na het verzoek informeren wij u of dit verzoek kan worden geaccepteerd. Bij goedkeuring voeren wij het verzoek zo spoedig mogelijk uit. Als we niet kunnen voldoen aan uw verzoek, zullen we u dat toelichten. Wij kunnen niet altijd gehoor geven aan een verzoek om gegevens te verwijderen. Op grond van wet- en regelgeving dienen wij bepaalde informatie namelijk te bewaren.

Houd er rekening mee dat wij bepaalde werkzaamheden of diensten mogelijk niet meer kunnen verlenen indien u ons verzoekt om (sommige) persoonsgegevens te verwijderen, of niet meer te delen met derden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen, zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen over privacy en/of deze privacyverklaring, kunnen worden gesteld door te mailen naar Ruud van den Berg (r.vandenberg@bud.nl).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze webpagina om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 mei 2019 en nadien niet gewijzigd.